Forside

TIRSLUND VINDMØLLELAUG, EKTRAORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE

FOR 2. GODKENDELSE AF VEDTÆGTSÆNDRINGER

Hermed indkaldes du til Ekstraordinært Interessentskabsmøde for at få godkendt de to vedtægtsændringer som blev godkendt på det Ordinære Interessentskabsmøde d. 29. Marts 2023. Der refereres til paragraf 16 jf. vedtægtsændringer.

 

Mødet kræver skriftligt tilmelding til wenani34@gmail.com 

 

Mødet afholdes Torsdag d. 08. Juni, kl. 19.00 ved den sydlige mølle ved adressen Foldingbrovej 37, 6650 Brørup

 

Dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Godkendelse af nedenstående 2 forslag som blev godkendt på det Årlige ordinære interessantskabs-møde, jf. referatet:

 

Ændringer til Paragraf 9:

Nu lyder den: § 9 OVERSKUDSDELING
Interessentskabets resultat efter afholdelse af samtlige driftsudgifter deles mellem interessenterne i forhold til deres andele af indskudskapitalen. Såfremt der er behov herfor, er hver interessent pligtig til, med 30 dages varsel, at indbetale et beløb til dækning af eventuelt underskud, eller når der i øvrigt af hensyn til driften og likviditeten måtte være behov herfor, jævnfør § 7. Udbetalingen af overskud finder sted 1 gang i kvartalet. Således udbetales regnskabsårets 3 første udbetalinger som et acontobeløb og den 4. udbetaling som en endelig afregning umiddelbart efter godkendelse på det ordinære Interessentskabsmøde

 

Efter ændring vil den lyde: § 9 OVERSKUDSDELING
Interessentskabets resultat efter afholdelse af samtlige driftsudgifter deles mellem interessenterne i forhold til deres andele af indskudskapitalen. Såfremt der er behov herfor, er hver interessent pligtig til, med 30 dages varsel, at indbetale et beløb til dækning af eventuelt underskud, eller når der i øvrigt af hensyn til driften og likviditeten måtte være behov herfor, jævnfør § 7. Udbetalingen af overskud finder sted når der kan udloddes mellem 100.000,- og 250.000,-kr uden at Vindmøllelaugets konto kommer under 5% af anlægsinvesteringen

 

Ændringer  til Paragraf 10

Nu lyder en del passage af §10 omkring indkaldelse:

Indkaldelse til Interessentskabsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal annonceres på selskabets hjemmeside og i en af bestyrelsen valgte lokal aviser, som er repræsentativt for interessenternes bopæl. Indkaldelsen skal tillige også foretages på e-mail i det omfang interessenterne har oplyst deres e-mailadresse til lauget’s Sekretær. I indkaldelsen angives dagsorden for mødet. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Interessentskabsmødet.

 

Efter ændring vil del passagen af §10 omkring indkaldelse, lyde:
Indkaldelse til Interessentskabsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal annonceres på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige også foretages på e-mail i det omfang interessenterne har oplyst deres e-mailadresse til lauget’s Sekretær. I indkaldelsen angives dagsorden for mødet. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Interessentskabsmødet

  1.  

    4. Eventuelt
    5. Afslutning ved formand

 

Vi vil gerne have tilmelding senest, d. 06. Juni til: Michael W Nielsen via e-mail: wenani34@gmail.com 

Afholdt Bestyrelsesmøde


Kære Interessenter

 

Som aftalt på sidste Interessentskabsmøde får I her en kort opdatering efter hvert bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen har nu konstitueret sig som følger:

 

Formand          Kim

 

Kasserer           Morten

 

Næstformand  Lars

 

Teknik               Michael

 

Referent           Peter

 

Vi har sagt pænt farvel Søren Motzkus, som har været en kæmpe hjælp som kasserer, men som jo har solgt sine andele og hans post blev overtaget af Morten. Velkommen til bestyrelsen Morten!


Møllerne har kørt tekniks godt i perioden, og vi har nu mulighed for at lave den planlagte udlodning i Juni. Der var ingen spåner at se ved hovedlejet ved sidste mølle service. Vi overvejer vingeservice og evt en selvgjort drone inspektion.


Vi fik gennemgået dobbeltgodkendelses proceduren for fakturaer med den nye kasser Morten. Morten får overdraget adgangen til banken, så han kan betale regninger og lave udlodninger.


Mht. til vedtægtsændringer, bliver der indkaldt til ekstraordinært Interessentskabsmøde d 8. Juni ved den sydlige mølle, med start kl 19 - uden beværtning. Invitation udsendes jvf. vedtægter og der er kun 2 punkter på dagsorden til beslutning; nemlig:

  1. ændringerne vedrørende udlodnings hyppigheden og 
  2. måden vi indkalder på uden at skulle sætte det i avisen, for at spare lidt penge og administration. 


De næste bestyrelsesmøder afholdes som følger

  • 29.8.2023
  • 22.11.2023
  • 7.2.2024 


Vi ønsker alle god sommer og god vind


På vegne af bestyrelsen

 

Mvh

Kim Wichmann-Hansen - Formand

HVORDAN

ER DET NU LIGE?


"Hvordan køber eller sælger jeg vindmølleandele"....? og
"Hvordan er det nu hvis jeg arver nogle vindmølleandele"....?


Se svarende på alle de vanskelige spørgsmål her

EL-PRODUKTION


"Her kan du følge med i hvor meget strøm møllerne producerer. Statistikken opdateres hver måned." 


Se statistikkerne her

Bestyrelsen

Den daglige ledelse og tilsyn med Interessentskabets aktiver og drift forestås af en bestyrelse på 5 interessenter. I fællesskab har formand og kasserer fuld dispositionsret over Møllelaugets driftskonto, til møllernes drift og vedligeholdelse, dog maksimum det på budgettet afsatte beløb. Se vedtægterne her

FORMAND


Kim Wichmann Hansen
Overbyvej 12
6000 Kolding
Tlf: 2429 5500
kim@wichmann-hansen.com

NÆSTFORMAND


Lars Vejrup 

Langforte 1

6630 Rødding. 

Tlf: 20107080

 kjemsgaard@yahoo.dk

Kasserer


Morten Nielsen

Elme alle 8,Vester nebel 

6040 Egtved 

Tlf: 2210 0202

morten@rm-invest.dk

Teknik


Michael Wenani Nielsen
Agtrup Midtskovvej

6091 Bjert

Tlf: 5138 8225
wenani34@gmail.com

Referent


Peter Storm Kristensen
Vestergade 2 a, 6. th.
6600 Vejen
Tlf: 4073 3065
alfatower@outlook.dk 

29. Marts 2023

2 andele til salg

Kontakt:

Haugstrup.marianne@gmail.com /

Tlf nr: 2963 9892

andele til salg

Kontakt:

Carsten Dierner

mobil nr. 2383 0081