Forside

KIM

LARS

MORTEN

MICHAEL

PETER

FORMAND


Kim Wichmann Hansen
Overbyvej 12
6000 Kolding
Tlf: 2429 5500
kim@wichmann-hansen.com

NÆSTFORMAND


Lars Vejrup

Langforte 1

6630 Rødding.

Tlf: 20107080

kjemsgaard@yahoo.dk


KASSERER


Morten Nielsen

Elme alle 8,Vester nebel

6040 Egtved

Tlf: 2210 0202

morten@rm-invest.dk


TEKNIK


Michael Wenani Nielsen
Agtrup Midtskovvej

6091 Bjert

Tlf: 5138 8225
wenani34@gmail.com


REFERENT


Peter Storm Kristensen
Vestergade 2 a, 6. th.
6600 Vejen
Tlf: 4073 3065
alfatower@outlook.dk


På valg i 2025

På valg i 2026

På valg i 2026

På valg i 2025

På valg i 2025

Kære Interessenter


Hermed et kort resume, siden det årlige ordinære interessentskabsmøde.


Bestyrelsen er uændret siden sidst således:

  • Formand Kim Wichmann-Hansen
  • Næstformand Lars Vejrup
  • Kasser Morten Nielsen
  • Teknisk ansvarlig Michael Nielsen
  • Referent Peter Storm Kristensen


Kim ønsker at stoppe efter næste interessentskabsmøde i 2025, og bestyrelsen vil gerne høre om kandidater og har også selv kandidater i sigte.


Evt. opstilling af nye møller blev diskuteret på opfordring fra forsamlingen fra sidste interessentskabsmøde. Bestyrelsen vurderer, at dette ligger, kompetence og tidsmæssigt, uden for hvad vi kan rumme. Samt området ikke er nævnt som det område, Vejen kommune ønsker at udvikle til vedvarende energi.


Vi bemærket, at den gamle mølle har et højt omkostningsniveau ifht. reservedele og teknikker-besøg. Det er stadig rentabelt, at lad møllen køre og vi holder øje med udviklingen.


Vores kassebeholdning er over det vedtægtsbestemte-reserve niveau, men vi er påpasselige med udlodninger, når vi har høje vedligeholdelses omkostninger. Vi har til dags dato haft 2 udlodninger, på 50 kr/anpart.


Årets første 5 måneder har  76 % i indtægt, sammenlignet med 2023, drevet af lavere afregningspris. Afregningsprisen følger vores budget-antagelse på gennemsnitlig 35 øre/kWh. Vi kører spotpris og overvejer igen en andel base-load.


Morten har godt styr på medlemskartotek. Sidste gang kom der kun penge retur fra en!


Næste møde 25. 9. hos Lars Vejrup kl.18.

På vegne af bestyrelsen – med venlig hilsen og ønsket om en god sommer til alle!

Kim Wichmann-Hansen, Formand


Referat fra ordinær interessentskabsmøde
d.25. 3. 2024 på Terassen, BrørupCa. 50 deltog i mødet. Dirigenten konkluderede at mødet var varslet korrekt, og at forsamlingen var beslutningsdygtig til trods for en lille ændring i indkaldelsen 3 dage før mødet. Formanden bød velkommen. Morten og Michael var fraværende. Michael dog med på pc. Erik Peterman blev valgt til dirigent, Peter Storm til referent.


Vi har 3267 andele fordelt på 241 medlemmer. Invitation udsendt til 118 = 148 andelshavere. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2023. Lars står for vores hjemmeside. Indkaldelse til interessentskabsmøde sker nu pr. e-mail. Der skulle et ekstra ordinært interessentskabsmøde til sidste år, for at få vedtægtsændringerne godkendt. Formandens beretning blev godkendt.

Det var et moderat vindår sidste år. Årets resultat blev et overskud på 795 796 kr. - vi havde 2 udlodninger = 322.091 kr. Kassebeholdning 31.12.2023 var 637.015 kr. Gennemsnitlig strøm spotpris var 43,4 øre. Vi har retableret minimumskapitalen. Regnskabet blev godkendt.


Der budgetteres med en strømpris i 2024 på 35 øre. Ekstra Vedligehold på møllerne er indarbejdet i budgettet. Budget 2024, samt forslag til udlodninger blev godkendt.

Drone billeder af vinger viste ok vinger. Der blev diskuteret hvad en andel er værd. Måske i prislejet 3 til 500 kr. Vi snakkede også om hvad det ville koste at få møllerne fjernet. Forslag om at udsende regnskabet en uge før interessentskabsmøde. Der var genvalg til Kim, Lars og Morten. Også suppleanterne Erling Storm og Bent Petersen blev genvalgt. Revision Kjær blev ligeledes genvalgt. Forslag om at søge om nye og større møller. Bestyrelsen blev opfordret til at lægge mere op på hjemmesiden, også lidt efter hvert bestyrelsesmøde.


Referent Peter Storm


- se regnskab 2023 her


Indbydelse til ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE

FOR ÅRET 2023 – Opdatering mht skriftlig tilmelding og bestyrelseskandidatur.


Hermed indkaldes du til Ordinært Interessentskabsmøde for året 2023. Af hensyn til restauranten beder vi Jer om skriftligt tilmelding til Michael, om end vedtægterne ikke kræver skriftlig deltagelse i det ordinære interessentskabsmøde.


Mødet afholdes mandag d. 25. Marts, kl. 18.00. På Terrassen, Industri Vest, 6650 Brørup, til spisning og mødestart kl. 19.00


Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2023 til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget for året 2024 til godkendelse.

6. Fastlæggelse af udlodninger for 2024.

7. Valg af bestyrelsen, På valg er:

· Kim Wichmann-Hansen modtager valg for 1 år

· Morten Nielsen, modtager genvalg (Morten indtrådte for Søren Motzkus’ anden valgperiode)

· Lars Vejrup, modtager genvalg.


8. Valg af suppleanter, På valg er:

· Hans Gejl

· Bent Christensen

9. Valg af revision. Hidtil Revision Kjær. Bestyrelsen foreslår genvalg.


10. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)


11. Eventuelt


12. Afslutning ved formand


En fantastisk oplevelse og udsigt!

Billeder fra det ekstraordinære Interessentskabsmøde 8. juni 2023


"Der i alt 13 medlemmer tilstede, og mødet blev afviklet kl. 19.15. Døren til møllen blev låst op og de fremmødte medlemmer kunne få sig en kig. De friske blandt selskabet fik sig en klatretur og blev belønnet med en fantastisk udsigt!"


Læs hele referatet her


Se de tilrettede vedtægter her

HVORDAN

ER DET NU LIGE?

"Hvordan køber eller sælger jeg vindmølleandele"....? og "Hvordan er det nu hvis jeg arver nogle vindmølleandele"....?

Se svarende på alle de vanskelige spørgsmål her

EL-PRODUKTION


"Her kan du følge med i hvor meget strøm møllerne producerer. Statistikken opdateres hver måned." 


Se statistikkerne her

Bestyrelsen

"Den daglige ledelse og tilsyn med Interessentskabets aktiver og drift forestås af en bestyrelse på 5 interessenter. I fællesskab har formand og kasserer fuld dispositionsret over Møllelaugets driftskonto, til møllernes drift og vedligeholdelse, dog maksimum det på budgettet afsatte beløb." Se vedtægterne her

Hvordan er det nu lige?

Hvordan købes og sælges vindmølle-andele?

Køb og salg af vindmølle-andele herunder prissætning er en sag mellem køber og sælger, og varetages ikke af Bestyrelsen. Når handelen er aftalt skal køber eller sælger meddele handelen til Bestyrelsen. Der skal fremlægges skriftlig dokumentation på handelen.


Hvis køber ikke i forvejen har vindmølle-andele i Tirslund Vindmøllelaug, skal køber udfylde og underskrive en tegningsaftale til Bestyrelsen. Tegningsaftalen findes under "Dokumenter" her på hjemmesiden.  


Møllelauget tilbyder plads på hjemmesiden til annoncering af salg af anparter.


Ved køb og salg kontakt:


NÆSTFORMAND

Lars Vejrup

Langforte 1

6630 Rødding.

Tlf: 20107080kjemsgaard@yahoo.dkHvordan gør man nu lige hvis man arver nogle vindmølle-andele?

Hvis man arver vindmølle-andele skal dette meddeles til Bestyrelsen med dokumentation. Dokumentationen kan være attest fra Skiftereten.


Hvis køber ikke i forvejen har vindmølle-andele i Tirslund Vindmøllelaug, skal køber udfylde og underskrive en tegningsaftale til Bestyrelsen. Tegningsaftalen findes under "Dokumenter" her på hjemmesiden.  


Hvad nu hvis man ikke har fået sin afkast fra el-produktionen?

Vindmøllelauget udlodder afkast fra el-produktionen kvartalsvis. Udlodningen sker til den bank-konto som Bestyrelsen har fået opgivet fra andelshaver (Interessenten).


Hvis din udlodning skal indsættes på en anden bank-konto har du selv pligt til at oplyse det nye konto-nummer til Bestyrelsen.


Hvis Bestyrelsen ikke får oplyst det nye konto-nummer, vil du ikke modtage udlodning fra el-produktionen. Bestyrelsen kan ikke påtage sig at finde frem til dit konto-nummer. Afkast der ikke er blevet udbetalt pga. at Interessent ikke har oplyst nyt konto-nummer, vil over tid indgå i Vindmøllelaugets øvrige udlodning.


Hvordan er det nu lige med beskatning af afkast fra el-produktionen?

Hvad er et Interessentskab i juridisk forstand?

Et interessentskab (forkortes I/S) er en virksomhed, der ejes og drives af to eller flere personer, som kan være enten fysiske eller juridiske. Ejerne kaldes interessenter.


Der er ikke særlige krav til oprettelse af stiftelsesdokumenter eller krav om en særlig stiftelsesprocedure. Interessentskabet kan stiftes alene ved en aftale herom mellem deltagerne. Denne aftale kan principielt være mundtlig. Da de spørgsmål, som deltagerne skal tage stilling til, er mangfoldige og i nogle henseender særdeles komplicerede, udformes interessentskabsaftalen normalt skriftligt (Tirslund Vindmøllelaug har udformet et sæt vedtægter).


Den enkelte interessent kan alene kun træffe enkle beslutninger om den daglige drift, mens beslutninger om større investeringer kræver enighed.


I et interessentskab hæfter deltagerne personligt, direkte og solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser.

Dette betyder:

  • at hver deltager hæfter med hele sin personlige formue
  • at selskabets kreditorer selv kan vælge, hvem af deltagerne de vil søge gælden inddrevet hos.


Alle anparter i Tirslund Vindmøllelaug er et solgt til Interessenterne, og det er den enkelte Interessent der har financieret køb af anparterne enten ved personlige lån eller likvide midler. Vindmøllelauget har anskaffet møllerne for de midler, der er indkommet ved salg af anparter og har således ingen anlægsgæld.Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har fået ny bank-konto, adresse eller E-mail-adress?

Du skal kontakte:

NÆSTFORMAND

Lars Vejrup

Langforte 1

6630 Rødding.

Tlf: 20107080

kjemsgaard@yahoo.dk


Fra Vindmøllelaugets historie

Den ene af de 3 BONUS møller på hver 95 kW."


Interessentskabet Tirslund Vindmøllelaug I/S blev stiftet i 1987, med formålet "at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft". Umiddelbart efter stiftelsen blev der solgt andele til projektet i nær området og herefter opstillet 2 Bonus-møller på hver 95 kW. Allerede i 1989 blev møllelauget efter planen udvidet, og efter salg af yderligere andele, blev der opstillet endnu en Bonus-mølle på 95 kW. At andelene er blevet solgt betyder i øvrigt, at Tirslund Vindmøllelaug er gældfri!


1998 igangsattes en fornyelsesproces af Interessentskabets møller, hvor de 3 stk. BONUS møller på hver 95 kW, skulle udskiftes med større og mere rentable møller. Valget faldt på en ny producerede mølletype fra VESTAS på 660 kW. Udskiftning af Bonus-møllerne til de større Vestas-møller, var en stor udvidelse af antallet af andele, og der blev derfor igangsat salg af disse nye andele, både til nye interessenter, men også mange tidligere interessenter tegnede flere anparter.


Den 11. november 1998 blev den første af de 2 VESTAS 660 kW møller opsat, og den 12. oktober 2000 blev den 2. og tilsvarende VESTAS mølle opsat. Den 1. af VESTAS møllerne blev placeret hvor den ene af BONUS møllerne stod, og denne mølle blev derfor nedtaget før opsætningen af Vestas I.


I tilladelsen fra daværende Holsted Kommune, var det muligt at beholde de 2 øvrige BONUS møller i max 5 år, hvorefter at mølleparken, efter de 5 år, kunne fremstå "med møller af ens størrelse og udseende og i en vis symmetrisk orden".


I midlertidig blev det med indførelse af en "skrotnings-ordning" i 2002 - til fordel for større møller, fornuftigt at benytte denne skrotnings-ordning og nedtage de 2 tilbageværende BONUS møller godt og vel et år før de 5 år var gået.


øvrigt blev det forsøgt at sælge de 3 Bonus-møller, men da dette i midlertidig ikke var muligt, fordi efterspørgslen efter små møller på daværende tidspunkt var lig nul, fik Bestyrelsen godkendelse fra Interessentskabet til at afhænde møllerne til "almennyttige formål". Det var nemlig kommet Bestyrelsen for øre, at Dansk Familielandbrug i Varde, måske kunne finde finansiering til, at møllerne kunne genopsættes i Rumænien. Derefter ville de blive overdraget til en landsby, som støtte til genrejsning af de østeuropæiske lande. Efter en hektisk tid, hvor Familielandbruget arbejdede med "godkendelser, importtilladelser og behørige underskrifter", gik denne aftalen desværre i vasken, og møllerne er med tiden dels blevet solgt i smådele og dels afhændet til ophug.


- Se billeder fra opsætning og støbning af fundamentet til VESTAS I i 1998

0919
P3170001
922
927
920
924
928
0920
926
921
923
1009
1017
1014
P3170004
1018
1016
1013
1015
925
1009b


I 2011 fejrede Vindmøllelauget sit 25 års jubilæum. Jubilæet blev markeret ved et "åben mølle - arrangement" oppe på Tirslund Bjerg, med pølser og flag og mulighed for en tur op i møllerne.